Y
leisimmin
mielikuva
yrityksen johtoryhmästä
on tällainen: vähän alle
kymmenen henkilöä is-
tuu suuren pöydän ympärillä syömäs-
sä hyvää pullaa, joka onkin kokouksen
parasta antia. Seinälle on heijastettu
kaavioita ja taulukoita, jotka kuvaavat
historiaa. Osallistujat esittelevät vuo-
rollaan taulukkonsa, minkä jälkeen jo-
kainen häipyy omalle taholleen teke-
mään töitään ihan niin kuin ennenkin.
Millainen on edelläkuvatun johtoryh-
män tuottama lisäarvo yritykselle?
Lähinnä se lämmittää neuvotteluhuo-
netta ruuminlämmöllään pari astetta.
Ja tällaisia johtoryhmiä on maamme
pullollaan.
Ferroplanilla asia päätettiin hoitaa
vähän eri tavalla, joten sinne perus-
tettiin Dream Team.
Dream Team on eräänlainen moder-
ni johtoryhmä. Sen jäsenet edusta-
vat yrityksen kutakin osastoa, mutta
titteliin katsomatta. Ryhmään ovat
tervetulleita kaikki yrityksessä työs-
kentelevät henkilöt. Teamin perusta-
mista varten julkistettiin viikon kes-
tävä avoin haku, johon ilmoittautui
17 henkilöä. Ryhmään valittiin kuusi
henkilöä vähintään vuodeksi, jonka
jälkeen kokoonpanoa vaihdetaan.
Miten Dream Team sitten eroaa
pullamössöporukasta? Yksi tärkeim-
piä tavoitteita on käsitellä oikeita
asioita, joilla on käytännön merkitys-
tä yrityksen ja siellä työskentelevien
henkilöiden toimintaan. Haasteena
on löytää tasapaino operatiivisten ja
strategisten tehtävien välillä. Jos ol-
laan pulttitasolla,muodostuu ryhmän
tehtävälistalle loppumaton virta lam-
punvaihtoon rinnastettavia jobe-
ja. Jos taas ensimmäisenä tehtävänä
on jalkauttaa uusi visio, kylmenevät
jalat kokeneemmallakin jory-gurulla.
Ryhmä antaa sparrausapua sen jä-
seniä askarruttavissa asioissa. Palaut-
teen antaminen ja saaminen onkin
oleellinen osa ryhmän normipäivää.
Useimpia kiinnostaa kuulla, mitä ih-
miset yrityksessä ajattelevat. Tavoit-
teena on, että kaikki saavat äänensä
kuuluviin, ilman suodattamia. Tar-
jolla on siis iso pala niin vastuuta
kuin valtaakin.
R
yhmän käytäntöihin kuu-
luu, että jokainen jäsen
toimii vuorollaan pu-
heenjohtajana. Pöytäkir-
joja ei tehdä, jolloin jokainen joutuu
ottamaan vastuun omista tehtävis-
tään, eikä luovuutta kahlita. Ryhmä
kokoontuu noin kerran kuussa pari
tuntia kerrallaan. Dream Teamin
kokouksiin ovat tervetulleita kaikki
yrityksessä työskentelevät henkilöt,
kun asiasta sovitaan etukäteen. Ryh-
män tehtävälista on julkinen, ja siitä
voi seurata tehtävien aikatauluja ja
valmistumista.
Keväällä 2014 Dream Team on
ollut toiminnassa puoli vuotta. Ryh-
män jäsenenä toimiva, Ferroplanin
projekti-insinööri
Janne Penttilä
kertoo, että lähti ryhmään, koska
halusi vaikuttaa omiin ja yrityksen
asioihin.
– Dream Teamissä toimiminen on
ollut positiivinen kokemus. Nyt, kun
olemme päässeet hyvään alkuun, on
näytön paikka osoittaa, että pystymme
vaikuttamaan käytännössä yrityksen
asioihin. Toistaiseksi olemme olleet
yllättävän yksinmielisiä lähes kaikes-
ta ja odotankin, tuleeko ristiriitoja
esille ajan kuluessa. Teamin palaverit
irrottavat mukavasti normaalista arjen
aherruksesta ja saavat uusia ideoita
liikkeelle, Penttilä kertoo.
Jäsenet edustavat
yrityksen kutakin
osastoa titteliin
katsomatta.
Dream Teamin tavoitteiden
määrittelyssä käytettiin lap-
puhässäkkämetodia, jossa
yhtä kysymystä "Mikä on
Dream Teamin tarkoitus?"
pohdittiin ensin yksin, sit-
ten pareittain ja lopulta koko
ryhmän kanssa yhdessä.
Muistisäännöksi ryhmän ta-
voitteista muodostui MATKA.
Mahdollisuus
(eteenpäin suuntaava, mah-
dollisuuksia etsivä toiminta)
Avoimuus
(palaute molempiin suuntiin,
ilmapiirin huomioiminen)
Tulos
(selkeät tavoitteet toiminnalle,
niiden mittaaminen ja
seuranta)
Kehitys
(toimia yrityksen eduskun-
tana, sparrata kaikkien
osastojen ideoita)
Asenne
(työmotivaatio, sitoutuminen
ja innostus ja niiden edistä-
minen)
Seuraavaksi tavoitteiden
alle kerättiin niiden saavutta-
miseksi suoritettavat toimen-
piteet. Toimenpiteistä koottiin
työlista, jonka kohdat nume-
roitiin tärkeysjärjestykseen.
Työlista on julkinen taulukko,
josta jokainen yrityksen työn-
tekijä näkee tehtävät, aika-
taulut, mitä on tehty ja mitä
tuleman pitää.
LUE LISÄÄ
Dream Team
– Matka alkaa
Dream Team Ferroplan: edessä alhaalla vas. työnjohtaja Petri
Kuittinen ja markkinointipäällikkö Minna Patosalmi. Takana vas.
senior designer Jarno Tyyskä, myyntipäällikkö Jari Mäkipää, pro-
jekti-insinööri Janne Penttilä, kokoonpanija Juha Johansén ja au-
tomaatioasentaja Sami Heikkilä.
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16