la jokaisella on omat ominaisuutensa
poltossa. Kun poltettava raaka-aine
muuttuu esimerkiksi markkinahinnan
tai saatavuuden vuoksi, se aiheuttaa
laitteistolle teknisiä ongelmia ja sen
käytölle haasteita, Ekholm jatkaa.
Kuivike aiheuttaa päänvaivaa myös
hevosyrittäjille. Eklund käyttää omas-
sa tallissaan kuivikkeena turpeen ja sa-
hajauhon sekoitusta, koska se soveltuu
pellolle levitettävän lannan sekaan.
– Vaihtoehtona poltolle ja lannan
kalliille poiskuskaamiselle olisi toi-
mittaa se lähialueella toimiville maa-
talousyrittäjille. He eivät kuitenkaan
voi käyttää pelloillaan lantaa, jonka
seassa on kutterinpurua, joka tappaa
kasvun.
Turve taas on kuivikkeena 2-3
kertaa kalliimpaa kuin muut vaih-
toehdot. Myöskään luomuviljelijät
eivät hyväksy pelloilleen ”tavallista”
lantaa. Nykyään kuivikkeena voi-
si käyttää myös puu-, olki- tai pel-
lavapellettiä tai revittyä hamppua,
mutta ne ovat vielä kalliimpia kuin
turve, eikä 20-40 hevosen talleissa
sellaiseen ole varaa, Eklund kertoo.
L
ADECin tekemän tutki-
muksen mukaan Orimat-
tilan hevoskylän hevosen-
lannan poltolla voitaisiin
tuottaa 50 omakotitalon
energiat vuodessa. Muut
mahdolliset vaihtoehdot käsitellä
lantaa olisivat kaasutus ja kuivamä-
dätys. Kaasutuksella katettaisiin 20
ja kuivamädättämällä 10 omakotita-
lon kokonaisenergiatarpeet vuodes-
sa. Polton ohella muut käyttötavat
tuovat lannan esikäsittelyyn liittyviä
haasteita; lanta pitäisi kuivattaa tai
briketöidä ennen käyttöä. Esikäsit-
telykysymys on itse asiassa suurem-
pi kuin poltto tai muut käyttötavat.
Esikäsittely lisää luonnollisesti inves-
toinnin kustannuksia merkittävästi,
kertoo Ekholm.
Samaa mieltä on hevoskylän
Eklund:
– Jos hevoskylään perustettaisi
oma polttolaitos, pitäisi löytyä yrit-
täjä sitä vetämään. Lisäksi laitos vaa-
tisi samaan yhteyteen pelletöinti- tai
muun esikäsittelylaitoksen. Tällä ta-
voin poltto on hoidettu esimerkiksi
Ruotsissa.
Tukea ei ole luvassa ainakaan val-
tion taholta. Nykyisistä kotimaisten
biopolttoaineiden verotus- ja tuki-
Hevoskylän
lannalla 50
omakotitalon
energiat vuodessa.
Suomessa on kuntia ja asuin-
alueita, kuten Orimattila ja
Ypäjä, jotka voisivat olla
energiaomavaraisia hevo-
senlannasta.
Vuonna 2007 Suomessa
muodostui hevosenlantaa yh-
teensä 486 000 tonnia, josta
46 prosenttia jäi lantalaan.
Kuutioina laskettuna tämä
määrä, oli 497 000 m3. Vuo-
dessa syntyvän lannan ener-
giasisältö kuivikkeineen on
2 700 TJ/a. Vastaavuus on
verrannollinen noin 65 000
tonniin polttoöljyyn.
Fossiilisten polttoaineiden ko-
konaiskulutus vuonna 2007
vastasi noin 16 700 000
tonnia polttoöljyä. Hevosen-
lannan energiasisältö vastaa
siis 0,4 % fossiilisen tuon-
tienergian energiasisällöstä.
Joidenkin lähteiden mukaan
lannan määrä on vielä huo-
mattavasti suurempi, arviol-
ta 800 000 tonnia vuodessa.
Tämä vastaisi jo yhtä pro-
senttia koko fossiilisen tuon-
tienergian määrästä.
LuckyLuke
on alun perin belgialaisen
Maurice de Beveren piirtämä ja
kirjoittama sarjakuva, joka sijoittuu
Villiin Länteen. Tällä hetkellä sarja-
kuvaa piirtää ranskalainen taiteilija
Achdé. Lucky Lukesta tuttuja hahmoja
ovat sankarin lisäksi hevonen Jolly
Jumper, pelokas ja varjoaankin
tyhmempi koira Rantanplan
sekä Daltonin veljekset.
käytännöistä johtuen useat suoma-
laiset voimalaitokset ovat joutuneet
vaihtamaan biopolttoaineen hiileen.
Hiilen käyttö polttoaineena onkin
lisääntynyt Suomessa jopa 40 pro-
senttia, vaikka vihreitä arvoja koros-
tetaan julkisesti.
Hevosenlannan hyötykäytön esteet
ja muiden kotimaisten energialähtei-
den verotus aiheuttaa kansantalou-
delle miljardien eurojen menetykset
vuositasolla. Tällainen energiakohte-
lu on taloutemme kannalta kestämä-
töntä.
Lähienergian pitäisi olla päivän
sana. Pienpoltosta ei kuitenkaan olla
innostuttu Suomessa ja polttoaineena
hake hakkaa kaiken muun. Hevosen-
lannan polttoa ei olla juuri testattu
johtuen nurinkurisesta säännöstöstä
ja raaka-aineen haasteellisesta koos-
tumuksesta. Pienellä listauksen muu-
toksella ja lähienergian aktiivisella
tukemisella, voisivatko hevosenkikka-
reet pelastaa maailman?
Voisivatko
hevosenkikkareet
pelastaa
maailman?
Lähde:
/
biopolttoaineet/hevosenlanta/
13
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16