Uusia
vedenkäsittelyratkaisuja
Asiakaskentästä
tulleet
toivo-
mukset johtivat lopulta siihen,
että Ferroplan osti Natwat Oy:n
liiketoiminnan keväällä 2013.
Nyt tarjontaan kuuluvat erilaiset
talous- ja teollisuusvesien puhdis-
tamisratkaisut avaimet käteen –
toimituksina.
– Kotimaan markkinoiden lisäk-
si tähtäämme esimerkiksi Bal-
tiaan, josta löytyy paljon kohteita
sekä Kiinaan, joka markkinana
on haastava, mutta tarvetta ve-
denkäsittelylle siellä on erittäin
paljon, kertoo Ferroplanin clean-
tech manager
Teija Laakso
.
– Vedenkäsittelyratkaisut täy-
dentävät muuta ympäristöliike-
toimintamme tarjontaa ja toimi-
vat myös itsenäisinä ratkaisuina,
Laakso lisää.
Hiljaista mutta tehokasta
nostovoimaa
Lavapinoajaperhe Pallet Mas-
ter on saanut uuden jäsenen.
Laite on nyt mahdollista saada
sähköisenä. Aikaisemmat versi-
ot toimivat paineilmalla, mutta
sähköinen lavapinoaja tuo sen
myös niiden asiakkaiden ulottu-
ville, joilla ei ole käytössään pai-
neilmaa.
Sähköinen Pallet Master on hil-
jainen, vie vähän tilaa ja vaatii
käyttöönsä pelkän sähkönsyötön,
kertoo laitteen eduista Ferropla-
nin myyntipäällikkö
Jari Mä-
kipää
. Lisäksi koneesta on saa-
tavilla pakkasenkestävä versio
Suomen oloihin. Kylmää kestä-
vää laitetta voidaan käyttää ka-
tetuissa kylmissä tiloissa kuten
lastauslaitureilla ja kylmävaras-
toissa, kertoo Mäkipää.
Tuotekonfiguraattorimallien
kehitys on Ferroplanin tuoteke-
hityksen peruskalliota ja malleja
on kehitetty eteenpäin. Mallien
avulla varmistetaan kuljettimien
entistä nopeampi toimitus asi-
akkaille. Lisäksi pahvi- ja muo-
vilaatikoiden käsittelyyn on ke-
hitteillä uusi, paremmin toimiva
ja entistä edullisempi ratkaisu,
joka tulee markkinoille keväällä
2014.
Ferroplanin tuotekehittely
jatkuu vahvana ja siellä
puhaltavat uudet tuulet.
Tai pitäisikö sanoa vir-
taavat uudet vedet, koska
Ferroplanin tarjontaan
kuuluvat nykyään myös
vedenkäsittelyratkaisut.
4
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16