etenee suunnitelman mukaan, kertoo
Ojanperä toukokuussa 2014 valmis-
tuvasta projektista.
Pemamek Oy palkittiin Vuoden
2013 Päähankkijana. Yrityksen me-
nestystä ja palkitsemiseen johtanei-
ta asioita luonnehtii Pemamekin
toimitusjohtaja
Pekka Heikonen
syksyllä 2013 julkaistussa yrityksen
tiedotteessa:
– Pemamekin menestys perustuu
siihen, että olemme tuotekehityk-
sessä aina hieman kilpailijoita edellä
ja tuotekehityksessä pyrimme aina
uusimpiin ratkaisuihin. Innovatiivi-
suutta, luotettavuutta ja joustavuutta
edellytämme myös alihankkijoiltam-
me, sillä näillä eväillä kilpailussa pär-
jääminen on hieman helpompaa.
joustavat ja
luotettavat
yhteistyökumppanit
ovat oleellinen osa
aikataulussa
pysymistä.
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16